Všeobecné obchodní podmínky aplikace planujsmeny.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1 „Provozovatel“ je pan Miroslav Nedvěd, IČO: 06609198, místem podnikání Praha 10 - Strašnice, Krátká 32, 100 00 Praha.
1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem planujsmeny.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří optimalizace plánování směn a elektronická evidence docházky a která je dostupná z internetové adresy www.planujsmeny.cz.
1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3 Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu. Podmínky odpovídají zvolené variantě aplikace.
3.2 Volbou varianty aplikace Uživatel volí na vybrané období dostupné funkce Aplikace a výši odměny.
3.3 Uživatel se za udělení Licence pro vybranou variantu Aplikace zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
3.4 V případě, že je Licence pro vybranou variantu udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva od počátku.
3.5 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli a snížit platnost Licence jen na bezúplatnou variantu systému.
3.6 Uživatel nemá právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.7 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace, zejména k úplatnému poskytování všech či některých funkcionalit služby třetím osobám.
3.8 Uživatel se nesmí vydávat za Provozovatele služby.
3.9 Uživatel v rámci služby může umožnit přístup ke službě také dalším osobám (zaměstnancům, spolupracovníkům), zavazuje se, že zajistí, že tyto další osoby budou dodržovat všechny povinnosti uživatele při využívání služby. V případě, že ze strany těchto dalších osob dojde k porušení smlouvy o poskytování služeb, odpovídá za to uživatel jako by se tohoto porušení dopustil samostatně.
3.10 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.11 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.12 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.13 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4 Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Provozování Aplikace

5.1 Službu nemusí Provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobé omezení dostupnosti Aplikace z důvodů upgrade či údržby systému. O omezení dostupnosti delším než 30 minut bude předem informovat na webových stránkách Aplikace, případně bude rozeslán e-mail s informací o plánované odstávce.
5.3 V případě nedostupnosti Aplikace planujsmeny.cz (způsobený na straně Provozovatele) delší než 1 den, má Zákazník právo na poměrnou slevu z výše měsíční platby náležící měsíci, kdy výpadek začal.
5.4 Některé charakteristiky a funkce Aplikace se mohou po dobu účinnosti této smlouvy měnit.

6 Odpovědnost za škodu a vady Aplikace

6.1 Provozovatel nenese odpovědnost za problémy způsobené hardwarovým vybavením Uživatele, softwarovým vybavením Uživatele, internetovým připojením Uživatele. Provozovatel dále nenese odpovědnost za vady Aplikace způsobené zásahy třetích stran do Uživatelského účtu Uživatele.
6.2 Uživatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod.
6.3 Provozovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána. Za konečnou legislativní správnost zodpovídá Uživatel, nikoli Provozovatel.
6.4 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za případy, kdy dojde k zanedbání zásad bezpečnosti ze strany uživatele ve vztahu k přístupovým údajům k uživatelskému účtu.
6.5 Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo těchto VOP, do maximální výše odměny Provozovatele skutečně uhrazené Uživatelem za posledních šest měsíců před vznikem škodné události.

7 Změna VOP

7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
8.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Zásady ochrany osobních údajů

9 Povinné informace pro spotřebitele

9.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
9.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
9.2.1 adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
9.2.2 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je informace@planujsmeny.cz;
9.2.3 odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
9.2.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
9.2.5 Uživateli nevznikají náklady na dodání;
9.2.6 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome verze 70.0 a novější;
9.2.7 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
9.2.8 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
9.2.9 údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
9.2.10 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
9.2.11 opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
9.2.12 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
9.2.13 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
9.2.14 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
9.2.15 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
9.2.16 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

10 Rozhodné právo

10.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

11 Účinnost

11.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20. listopadu 2018.